About the Board / Sobre la Junta / Giới Thiệu về Ban Giám Đốc / 董事會

Board Members / Miembros de la Junta / Các Thành Viên Ban Giám Đốc / 董事會成員

ALAN BENTSONPresident
Presidente
Chủ Tịch
主席
Term: 11/3/2020 – 5/4/2024
Mandato: 11/3/2020 – 5/4/2024
Nhiệm Kỳ: 11/3/2020 – 5/4/2024
任期:11/3/2020 – 5/4/2024
DAVID MOLINAVice President
Vice Presidente
Phó Chủ Tịch
副主席
Term: 5/7/2022 – 5/2/2026
Mandato: 5/7/2022 – 5/2/2026
Nhiệm Kỳ: 5/7/2022 – 5/2/2026
任期:5/7/2022 – 5/2/2026
SCOTT BARRAssistant Vice President
Vice Presidente Asistente
Trợ Lý Phó Chủ Tịch
助理副主席
Term: 5/7/2022 – 5/2/2026
Mandato: 5/7/2022 – 5/2/2026
Nhiệm Kỳ: 5/7/2022 – 5/2/2026
任期:5/7/2022 – 5/2/2026
WAYNE GREENSecretary
Secretario
Thư Ký
秘書
Term: 5/7/2022 – 5/2/2026
Mandato: 5/7/2022 – 5/2/2026
Nhiệm Kỳ: 5/7/2022 – 5/2/2026
任期:5/7/2022 – 5/2/2026
SCOTT NILSSONAssistant Secretary
Secretaria Asistente
Phụ Thư Ký
助理秘書長
Term: 5/6/2021 – 5/4/2024
Mandato: 5/6/2021 – 5/4/2024
Nhiệm Kỳ: 5/6/2021 – 5/4/2024
任期:5/6/2021 – 5/4/2024

Board Elections / Elecciones de la Junta / Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc / 董事會選舉

Daily Rosters of Voters Who Voted Early By Personal Appearance and via Ballot-by-Mail

Board Member Bios / Bíos de los miembros de la Junta / Tiểu Sử của Các Thành Viên Ban Giám Đốc / 董事會成員簡歷

Kheng Swee Goh

Notice of Directors Election

Notice of Directors Election
Aviso de Elección de Directores
Thông Báo Ve Cuôc Bầu Cử Các Giám Dốc
董事選舉通知書

This notice will remain posted continuously until 8:00 a.m. on Wednesday, November 4, 2020.
Este aviso permanecerá fijado de forma continua hasta las 8:00 a.m. del miércoles 4 de noviembre de 2020.
Thông báo này sẽ được niêm yết liên tục cho đến 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 4 tháng Mười Một, 2020.
本通知將持續發佈到2020年11月4日(星期三)上午8:00。

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 4, 2024. The District anticipates contracting with Harris County to conduct the election and to use the regular County polling places for the election.

Applications for a place on the ballot may be filed from January 17, 2024, to 5:00 p.m. local time on February 16, 2024.  For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 4 de mayo de 2024.  El Distrito anticipa celebrar un contrato con el Condado de Harris para la conducción de la elección y para utilizar los lugares de votación regulares del Condado para la elección.

Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 17 de enero de 2024 hasta las 5:00 p.m. hora local del 16 de febrero de 2024.  Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 4 thaùng Naêm, 2024.  Cô Quan tham gia hôïp ñoàng vôùi Quaän Harris ñeå tieán haønh cuoäc baàu cöû vaø ñeå söû duïng caùc ñòa ñieåm boû phieáu thöôøng leä cuûa Quaän cho cuoäc baàu cöû.

Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 17 thaùng Moät, 2024 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 16 thaùng Hai, 2024.   Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml

董事會選舉

下一次董事選舉定於2024年5月4日(週六)舉行。本區預計與 Harris縣簽訂合約以舉行選舉並在選舉中使用縣常規投票所。

提交參選申請的期限為2024年1月17日至2024年2月16日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml