About the Board / Sobre la Junta / Giới Thiệu về Ban Giám Đốc / 董事會

To serve on the HCMUD 165 Board, members must either own property or reside within the District’s boundaries. Elections are held every two years, on even numbered years, and members serve staggered four year terms. The Board of Directors has the financial and operational authority for managing the District, and retains qualifies consultants and contractors to provide legal advice and counsel; oversight of the day-to-day operation of water, sewer and drainage systems and plants; customer relations and billing services; and trash collection services.

Para poder servir el la Junta Directiva de HCMUD, los miembros deben tener una propiedad o residir dentro de los límites del Distrito. Cada dos años se llevan a cabo elecciones y los miembros cumplen mandatos escalonados de cuatro años. La Junta Directiva tiene la autoridad financiera y operativa para administrar al Distrito, y mantiene consultores y contratistas calificados que proveen consejo y asesoramiento legal; supervisión de las operaciones diarias de los sistemas y plantas de agua, alcantarillado y drenaje; servicios de facturación y servicio al cliente; y servicios de recolección de basura.

Ñeå giöõ chöùc trong Ban Giaùm Ñoác HCMUD 165, caùc thaønh vieân phaûi sôû höõu nhaø hoaëc cö nguï trong phaïm vi ranh giôùi cuûa Cô Quan. Caùc cuoäc baàu cöû seõ ñöôïc toå chöùc hai naêm moät laàn, vaø caùc thaønh vieân seõ giöõ chöùc theo caùc nhieäm kyø boán naêm theo giai ñoaïn. Ban Giaùm Ñoác coù thaåm quyeàn veà maët taøi chaùnh vaø ñieàu haønh ñeå quaûn lyù Cô Quan, vaø thueâ caùc coá vaán vieân cuõng nhö nhaø thaàu hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå cung caáp dòch vuï coá vaán phaùp lyù; quaûn lyù hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa caùc cô sôû vaø heä thoáng nöôùc, coáng raõnh vaø heä thoáng thoaùt nöôùc; quan heä khaùch haøng vaø dòch vuï laäp hoùa ñôn tính tieàn; vaø dòch vuï thu raùc.

要在HCMUD165理事會任職,成員必須擁有財產或居住在學區範圍內。選舉每兩年舉行一次,偶數年,成員任期錯開四年。董事會擁有管理地區的財務和運營權限,並保留有資格的顧問和承包商提供法律諮詢和意見;監督供水,下水道和排水系統和植物的日常運行;客戶關係和計費服務;和垃圾收集服務。

Board Members / Miembros de la Junta / Các Thành Viên Ban Giám Đốc / 董事會成員

ALAN BENTSONPresident
Presidente
Chủ Tịch
主席
Term: 11/03/2020 – 05/04/2024
Mandato: 11/03/2020 – 05/04/2024
Nhiệm Kỳ: 11/03/2020 – 05/04/2024
任期:11/03/2020 – 05/04/2024
DAVID MOLINAVice President
Vice Presidente
Phó Chủ Tịch
副主席
Term: 05/05/2018 – 05/07/2022
Mandato: 05/05/2018 – 05/07/2022
Nhiệm Kỳ: 05/05/2018 – 05/07/2022
任期:05/05/2018 – 05/07/2022
SCOTT BARRAssistant Vice President
Vice Presidente Asistente
Trợ Lý Phó Chủ Tịch
助理副主席
Term: 06/06/2019 – 05/07/2022
Mandato: 06/06/2019 – 05/07/2022
Nhiệm Kỳ: 06/06/2019 – 05/07/2022
任期:06/06/2019 – 05/07/2022
WAYNE GREENSecretary
Secretario
Thư Ký
秘書
Term: 05/05/2018 – 05/07/2022
Mandato: 05/05/2018 – 05/07/2022
Nhiệm Kỳ: 05/05/2018 – 05/07/2022
任期:05/05/2018 – 05/07/2022
SCOTT NILSSONAssistant Secretary
Secretaria Asistente
Phụ Thư Ký
助理秘書長
Term: 05/06/2021 – 05/04/2024
Mandato: 05/06/2021 – 05/04/2024
Nhiệm Kỳ: 05/06/2021 – 05/04/2024
任期:05/06/2021 – 05/04/2024

Board Elections / Elecciones de la Junta / Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc / 董事會選舉

Daily Rosters of Voters Who Voted Early By Personal Appearance and via Ballot-by-Mail

Board Member Bios / Bíos de los miembros de la Junta / Tiểu Sử của Các Thành Viên Ban Giám Đốc / 董事會成員簡歷

Kheng Swee Goh

Notice of Directors Election

Notice of Directors Election
Aviso de Elección de Directores
Thông Báo Ve Cuôc Bầu Cử Các Giám Dốc
董事選舉通知書

This notice will remain posted continuously until 8:00 a.m. on Wednesday, November 4, 2020.
Este aviso permanecerá fijado de forma continua hasta las 8:00 a.m. del miércoles 4 de noviembre de 2020.
Thông báo này sẽ được niêm yết liên tục cho đến 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 4 tháng Mười Một, 2020.
本通知將持續發佈到2020年11月4日(星期三)上午8:00。

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 2, 2020. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election. Applications for a place on the ballot may be filed from January 15, 2020, to 5:00 p.m. local time on February 14, 2020. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 2 de mayo de 2020; El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección. Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 15 de enero de 2020 hasta las 5:00 p.m. hora local del 14 de febrero de 2020. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 2 thaùng Naêm, 2020. Cô Quan seõ thieát laäp (caùc) ñòa ñieåm boû phieáu cho cuoäc baàu cöû, vaø thoâng tin veà ñòa ñieåm boû phieáu seõ coù trong Thoâng Baùo Baàu Cöû. Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 15 thaùng Moät, 2020 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 14 thaùng Hai, 2020. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2020年5月2日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。] 提交參選申請的期限為2020年1月15日至2020年2月14日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml