About the Board / Sobre la Junta / Giới Thiệu về Ban Giám Đốc / 董事會

Board Members / Miembros de la Junta / Các Thành Viên Ban Giám Đốc / 董事會成員

ALAN BENTSONPresident
Presidente
Chủ Tịch
主席
Term: 11/3/2020 – 5/4/2024
Mandato: 11/3/2020 – 5/4/2024
Nhiệm Kỳ: 11/3/2020 – 5/4/2024
任期:11/3/2020 – 5/4/2024
DAVID MOLINAVice President
Vice Presidente
Phó Chủ Tịch
副主席
Term: 5/7/2022 – 5/2/2026
Mandato: 5/7/2022 – 5/2/2026
Nhiệm Kỳ: 5/7/2022 – 5/2/2026
任期:5/7/2022 – 5/2/2026
SCOTT BARRAssistant Vice President
Vice Presidente Asistente
Trợ Lý Phó Chủ Tịch
助理副主席
Term: 5/7/2022 – 5/2/2026
Mandato: 5/7/2022 – 5/2/2026
Nhiệm Kỳ: 5/7/2022 – 5/2/2026
任期:5/7/2022 – 5/2/2026
WAYNE GREENSecretary
Secretario
Thư Ký
秘書
Term: 5/7/2022 – 5/2/2026
Mandato: 5/7/2022 – 5/2/2026
Nhiệm Kỳ: 5/7/2022 – 5/2/2026
任期:5/7/2022 – 5/2/2026
SCOTT NILSSONAssistant Secretary
Secretaria Asistente
Phụ Thư Ký
助理秘書長
Term: 5/6/2021 – 5/4/2024
Mandato: 5/6/2021 – 5/4/2024
Nhiệm Kỳ: 5/6/2021 – 5/4/2024
任期:5/6/2021 – 5/4/2024

Board Elections / Elecciones de la Junta / Các Cuộc Bầu Cử Ban Giám Đốc / 董事會選舉

Daily Rosters of Voters Who Voted Early By Personal Appearance and via Ballot-by-Mail

Board Member Bios / Bíos de los miembros de la Junta / Tiểu Sử của Các Thành Viên Ban Giám Đốc / 董事會成員簡歷

Kheng Swee Goh

Notice of Directors Election

Notice of Directors Election
Aviso de Elección de Directores
Thông Báo Ve Cuôc Bầu Cử Các Giám Dốc
董事選舉通知書

This notice will remain posted continuously until 8:00 a.m. on Wednesday, November 4, 2020.
Este aviso permanecerá fijado de forma continua hasta las 8:00 a.m. del miércoles 4 de noviembre de 2020.
Thông báo này sẽ được niêm yết liên tục cho đến 8 giờ sáng thứ Tư, ngày 4 tháng Mười Một, 2020.
本通知將持續發佈到2020年11月4日(星期三)上午8:00。

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 2, 2020. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election. Applications for a place on the ballot may be filed from January 15, 2020, to 5:00 p.m. local time on February 14, 2020. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 2 de mayo de 2020; El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección. Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 15 de enero de 2020 hasta las 5:00 p.m. hora local del 14 de febrero de 2020. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 2 thaùng Naêm, 2020. Cô Quan seõ thieát laäp (caùc) ñòa ñieåm boû phieáu cho cuoäc baàu cöû, vaø thoâng tin veà ñòa ñieåm boû phieáu seõ coù trong Thoâng Baùo Baàu Cöû. Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 15 thaùng Moät, 2020 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 14 thaùng Hai, 2020. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2020年5月2日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。] 提交參選申請的期限為2020年1月15日至2020年2月14日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml