About the Board

To serve on the HCMUD 165 Board, members must either own property or reside within the District’s boundaries. Elections are held every two years, on even numbered years, and members serve staggered four year terms. The Board of Directors has the financial and operational authority for managing the District, and retains qualifies consultants and contractors to provide legal advice and counsel; oversight of the day-to-day operation of water, sewer and drainage systems and plants; customer relations and billing services; and trash collection services.

Para poder servir el la Junta Directiva de HCMUD, los miembros deben tener una propiedad o residir dentro de los límites del Distrito. Cada dos años se llevan a cabo elecciones y los miembros cumplen mandatos escalonados de cuatro años. La Junta Directiva tiene la autoridad financiera y operativa para administrar al Distrito, y mantiene consultores y contratistas calificados que proveen consejo y asesoramiento legal; supervisión de las operaciones diarias de los sistemas y plantas de agua, alcantarillado y drenaje; servicios de facturación y servicio al cliente; y servicios de recolección de basura.

Ñeå giöõ chöùc trong Ban Giaùm Ñoác HCMUD 165, caùc thaønh vieân phaûi sôû höõu nhaø hoaëc cö nguï trong phaïm vi ranh giôùi cuûa Cô Quan. Caùc cuoäc baàu cöû seõ ñöôïc toå chöùc hai naêm moät laàn, vaø caùc thaønh vieân seõ giöõ chöùc theo caùc nhieäm kyø boán naêm theo giai ñoaïn. Ban Giaùm Ñoác coù thaåm quyeàn veà maët taøi chaùnh vaø ñieàu haønh ñeå quaûn lyù Cô Quan, vaø thueâ caùc coá vaán vieân cuõng nhö nhaø thaàu hoäi ñuû ñieàu kieän ñeå cung caáp dòch vuï coá vaán phaùp lyù; quaûn lyù hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa caùc cô sôû vaø heä thoáng nöôùc, coáng raõnh vaø heä thoáng thoaùt nöôùc; quan heä khaùch haøng vaø dòch vuï laäp hoùa ñôn tính tieàn; vaø dòch vuï thu raùc.

Board Members

ALAN BENTSONPresident
Presidente
Chủ Tịch
Term: 05/07/2016 – 05/02/2020
DAVID MOLINAVice President
Vice Presidente
Phó Chủ Tịch
Term: 05/05/2018 – 05/07/2022
SCOTT BARRAssistant Vice President
Vice Presidente Asistente
Trợ Lý Phó Chủ Tịch
Term: 06/06/2019 – 05/07/2022
WAYNE GREENSecretary
Secretario
Thư Ký
Term: 05/05/2018 – 05/07/2022
KHENG SWEE GOHAssistant Secretary
Secretaria Asistente
Phụ Thư Ký
Term: 02/07/2019 – 05/02/2020

Board Elections

Board of Directors Elections

The next directors election is scheduled for Saturday, May 2, 2020. The District will establish the polling place(s) for the election, which will be provided in the Notice of Election. Applications for a place on the ballot may be filed from January 15, 2020, to 5:00 p.m. local time on February 14, 2020. For information about the requirements for filing for candidacy for a position on the Board, please visit the Texas Secretary of State’s candidate website, at https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Elecciones de la Junta Directiva

La próxima elección de directores está programada para el sábado 2 de mayo de 2020; El Distrito establecerá el(los) lugar(es) para la elección, los cuales serán provistos en el Aviso de Elección. Las solicitudes para un lugar en la boleta de votación pueden presentarse desde el 15 de enero de 2020 hasta las 5:00 p.m. hora local del 14 de febrero de 2020. Para obtener información acerca de los requisitos para presentar la candidatura para una posición en la Junta, sírvase visitar ele sitio web del candidato del Secretario de Estado de Texas en https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

Caùc Cuoäc Baàu Cöû Ban Giaùm Ñoác

Cuoäc baàu cöû caùc giaùm ñoác tieáp theo döï kieán ñöôïc toå chöùc vaøo thöù Baûy, 2 thaùng Naêm, 2020. Cô Quan seõ thieát laäp (caùc) ñòa ñieåm boû phieáu cho cuoäc baàu cöû, vaø thoâng tin veà ñòa ñieåm boû phieáu seõ coù trong Thoâng Baùo Baàu Cöû. Thôøi gian noäp ñôn xin ghi teân treân laù phieáu laø töø ngaøy 15 thaùng Moät, 2020 ñeán 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông ngaøy 14 thaùng Hai, 2020. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc yeâu caàu noäp ñôn tranh cöû cho moät ví trí cuûa Ban, vui loøng gheù thaêm website öùng cöû vieân cuûa Toång Tröôûng Tieåu Bang Texas taïi https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml.

董事會選舉

下一次董事選舉定於2020年5月2日(週六)舉行。本區將為選舉設立投票所,具體詳見選舉通告。] 提交參選申請的期限為2020年1月15日至2020年2月14日當地時間下午5:00。如需了解申請董事會席位候選資格的要求,請瀏覽Texas州州務卿候選人網站:https://www.sos.state.tx.us/elections/candidates/index.shtml